Na podlagi 6. člena Statuta delniške družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d., Ljubljana,

Leskoškova cesta 9e, uprava družbe sklicuje

31. sejo skupščine družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d.

ki bo dne 01.07.2024 ob 08.30 uri na sedežu družbe, na naslovu Leskoškova cesta 9E v Ljubljani

Za sejo skupščine predlagata uprava in nadzorni svet naslednji DNEVNI RED in PREDLOGE
SKLEPOV: 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih organov:
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predloge za imenovanje organov skupščine:
a.  Predsednik skupščine: g. Jaka Bavdek
b.  Preštevalka glasov: ga. Petra Dovečar
c. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2023, ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora.
 
3. Uporaba bilančnega dobička
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček za leto 2023 znaša 1.302.855,22 € in in se razdeli za izplačilo dividend delničarjem v
bruto znesku 63.000,00 €, kar je 10,00 € bruto na delnico. Do dividende bodo upravičeni delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo en delovni dan pred dnem izplačila. Dividende bodo izplačane
najkasneje do 30.11.2024. Ostanek bilančnega dobička v višini 1.239.855,22 € ostane nerazporejen.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za leto 2023.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic – predlog sklepa uprave in nadzornega sveta je:
Skupščina z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje, povečanja vrednosti premoženja
družbe, pooblašča upravo družbe, da se oblikuje sklad lastnih delnic in da lahko v obdobju 36
mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 20 EUR za
delnico in ne bo višja od 300 EUR za delnico. Družba bo pridobivala lastne delnice z nameni, ki so
opredeljeni v prvem odstavku 247. člena ZGD-1.
Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice. Zaradi
nakupa lastnih delnic se ne sme zmanjšati osnovni kapital ali po zakonu ali statutu predpisane rezerve
v skladu z drugim odstavkom 247. člena ZGD-1.
Pooblastilo velja za pridobitev največ 660 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic,
pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne
sme presegati 10 % osnovnega kapitala.
Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna
pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega
sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za
morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju.

6. Vprašanja in pobude delničarjev:
Predlagatelja skupščinskih sklepov k vsem točkam dnevnega reda skupščine sta uprava in nadzorni
svet.
Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure v tajništvu družbe.

Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagateljev in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji
brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.
Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305.
člena ZGD-1.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica
skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-
1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po
objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja
se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov
predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti.
Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na
sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.
Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini:
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega
dne pred zasedanjem skupščine, to je 24.06.2024 (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini
prijavijo družbi najkasneje štiri dni pred datumom seje skupščine in sicer s pisno najavo, ki jo delničar
dostavi upravi družbe. Kot ustrezne prijave bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede
izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki bodo prejeta od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela
po posredniški verigi.

V Ljubljani, dne 30.05.2024
Uprava MDS IT d.d.
Predsednik uprave Gregor Kampjut

Na podlagi 6. člena Statuta delniške družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d., Ljubljana, Leskoškova cesta 9e, uprava družbe sklicuje

30. sejo skupščine družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d.

ki bo dne 15.05.2023 ob 11. uri na sedežu družbe, na naslovu Leskoškova cesta 9E v Ljubljani

Za sejo skupščine predlagata uprava in nadzorni svet naslednji DNEVNI RED in PREDLOGE SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih organov:
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predloge za imenovanje organov skupščine:
a. Predsednik skupščine: g. Matjaž Bavdek
b. Preštevalka glasov: ga. Petra Dovečar
c. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2022, ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora.

3. Uporaba bilančnega dobička
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček za leto 2022 znaša 1.278.741,04 € in in se razdeli za izplačilo dividend delničarjem v bruto znesku 63.000,00 €, kar je 10,00 € bruto na delnico. Do dividende bodo upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo en delovni dan pred dnem izplačila. Dividende bodo izplačane najkasneje do 30.11.2023. Ostanek bilančnega dobička v višini 1.215.741,04 € ostane nerazporejen.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za leto 2022.

5. Sejnine nadzornemu svetu:
Predlog sklepa:
Predsedniku nadzornega sveta se določi sejnina v višini 650,00 € bruto, članom pa v višini 400,00 € bruto.

6. Vprašanja in pobude delničarjev:

Predlagatelja skupščinskih sklepov k vsem točkam dnevnega reda skupščine sta uprava in nadzorni svet.

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure v tajništvu družbe. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagateljev in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.

Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.

Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini:

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 08.05.2023 (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najkasneje štiri dni pred datumom seje skupščine in sicer s pisno najavo, ki jo delničar dostavi upravi družbe. Kot ustrezne prijave bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki bodo prejeta od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

V Ljubljani, dne 11.04.2023

Uprava MDS IT d.d.
Predsednik uprave Gregor Kampjut

Na podlagi 6. člena Statuta delniške družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d., Ljubljana, Leskoškova cesta 9e, uprava družbe sklicuje

29. sejo skupščine družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d.

 

ki bo dne 21.06.2022 ob 11. uri  na sedežu družbe, na naslovu Leskoškova cesta 9E v Ljubljani

 

Za sejo skupščine predlagata uprava in nadzorni svet naslednji DNEVNI RED in PREDLOGE SKLEPOV:

 

 1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih organov:

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predloge za imenovanje organov skupščine:

 1. Predsednik skupščine: g. Matjaž Bavdek
 2. Preštevalka glasov: ga. Petra Dovečar
 3. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
 4. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2021, ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora.
 1. Uporaba bilančnega dobička

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček za leto 2021 znaša 1.345.011,04 € in ostane nerazporejen.

 

 1. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za leto 2021.

 

 1. Soglasje k pripojitvi:

 

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina delničarjev MDS IT d.d. daje soglasje k pripojitvi družbe MUNDIS d.o.o. k prevzemni družbi MDS IT d.d.

 

Presečni datum za prenos premoženja zaradi pripojitve je v skladu s pripojitveno pogodbo 31.12.2021.

 

 

 1. Vprašanja in pobude delničarjev:

 

Predlagatelja skupščinskih sklepov k vsem točkam dnevnega reda skupščine sta uprava in nadzorni svet.

 

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe,  Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure v tajništvu družbe.  Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagateljev in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.

 

Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

 

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.

 

Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini:

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 14.06.2022 (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najkasneje štiri dni pred datumom seje skupščine in sicer s pisno najavo, ki jo delničar dostavi upravi družbe.

 

V Ljubljani, dne 20.05.2022

 

Uprava MDS IT d.d.

Predsednik uprave Gregor Kampjut

Spoštovani poslovni partnerji,

 

Po podrobnem pregledu poslovanja vsa moramo obvestiti, da moramo s 01.01.2022 v skladu s splošno podražitvijo cen, tudi mi dvigniti cene najema vodnih barov. Cene najema bodo višje za 6 %. Zadnjih 5 let cen nismo spreminjali, zato računamo, da boste podražitev sprejeli z razumevanjem.

Spremembe cen lahko vedno spremljate tudi na naši strani: Splošni pogoji poslovanja – MDS IT (mds-it.si)

 

Lepo pozdravljeni in hvala za vaše razumevanje.

Na podlagi 6. člena Statuta delniške družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d., Ljubljana, Leskoškova cesta 9e, uprava družbe sklicuje

 

 1. sejo skupščine družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d., ki bo dne 08.06.2021 ob 8:30 uri  na sedežu družbe, na naslovu Leskoškova cesta 9E v Ljubljani

Za sejo skupščine predlagata uprava in nadzorni svet naslednji DNEVNI RED in PREDLOGE SKLEPOV:

 1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih organov:

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predloge za imenovanje organov skupščine:

 1. Predsednik skupščine: g. Gregor Kampjut
 2. Preštevalka glasov: Petra Dovečar
 3. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke

 

 1. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2020, ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora.

 

 1. Uporaba bilančnega dobička

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček za leto 2020 znaša 1.289.136,68 € in ostane nerazporejen.

 

 1. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za leto 2020.

 

 1. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa:

Pod točko 4.3. Statuta družbe se spremeni celotno besedilo in se po novem glasi: Družbo vodi uprava, ki ima enega ali več članov. O številu in imenovanju odloča Nadzorni svet. Če nadzorni svet imenuje dva ali več članov, ti zastopajo družbo samostojno. Mandat članov traja 5 (pet)  let z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

 1. Oblikovanje sklada lastnih delnic – predlog sklepa uprave in nadzornega sveta je:

Skupščina z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje, povečanja vrednosti premoženja družbe, z namenom morebitnega kasnejšega statusnega preoblikovanja, morebitnega prevzema druge družbe, morebitnega prevzema dejavnosti drugega podjetja ali morebitne pridobitve konvertibilnega posojila, pooblašča upravo družbe, da se oblikuje sklad lastnih delnic in da lahko v obdobju 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 30 EUR za delnico (znesek predstavlja 6,9% knjigovodske vrednosti na dan 31.12.2020) in ne bo višja od 300 EUR za delnico (znesek predstavlja 69% knjigovodske vrednosti na dan 31.12.2020).

Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice. Zaradi nakupa lastnih delnic se ne sme zmanjšati osnovni kapital ali po zakonu ali statutu predpisane rezerve v skladu z drugim odstavkom 247. člena ZGD-1.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 660 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju.

 

 1. Vprašanja in pobude delničarjev:

 

Predlagatelja skupščinskih sklepov k vsem točkam dnevnega reda skupščine sta uprava in nadzorni svet.

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe,  Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure v tajništvu družbe.  Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagateljev in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.

Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.

 

 

Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini:

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 04.06.2021  (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najkasneje tri dni pred datumom seje skupščine in sicer s pisno najavo, ki jo delničar dostavi upravi družbe.

 

 

V Ljubljani, dne 05.05.2021

 

Uprava MDS IT d.d.

Predsednik uprave Matjaž Bavdek

 

PREDSTAVITEV PODJETJA

 

MDS IT d.d je podjetje s 50-letno tradicijo in od samega začetka usmerjeno k  inovativnim rešitvam.

Uspešno zastopa vodilne blagovne znamke s področja grafičnih in tiskarskih rešitev, industrijskega tiska, medicinsko-estetskega področja ter vodnih barov.

 

DELOVNO MESTO

Specialist tehnik – mehatronik

Si želite novih kariernih izzivov? Ste visoko motivirani in ste se pripravljeni vedno znova učiti novih stvari? Če se navdušujete nad visoko tehnološkimi proizvodi, ki predstavljajo razvojni vrh, se pridružite naši ekipi, da skupaj ustvarimo inovativne rešitve.

 

OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO

 • najmanj V. stopnja izobrazbe elektrotehnične smeri
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • vozniški izpit B kategorije
 • osnovno znanje dela z računalnikom (MS Office)
 • podrobno znanje mehatronike

 

ZAŽELJENE OSEBNOSTNE KVALITETE

 • pripravljenost na nenehno nadgrajevanje znanja
 • dinamičnost in samoiniciativnost
 • odgovornost in vestnost
 • veselje do dela z ljudmi

 

KANDIDATOM NUDIMO

 • zaposlitev za določen čas z možnostjo kasnejše redne zaposlitve
 • nenehno teoretično in praktično izobraževanje (doma in v tujini)
 • delo v prijetnem, visoko-motiviranem timu s stabilnim poslovanjem

 

INFORMACIJE

Svoje prošnje za sprejem v delovno razmerje nam lahko pošljete preko elektronske naslova: [email protected] ali preko pošte na naslov: MDS IT d.d., Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana.

Spoštovani poslovni partnerji,

leto, ki se izteka, je bilo polno izzivov. Skupaj smo se soočali s številnimi težavami, reševali izzive in dosegali skupne uspehe. Dovolite nam, da se vam zahvalimo za izvrstno sodelovanje ter vam in vašim najbližjim zaželimo miren božič ter vse najlepše v novem letu.

Vabimo vas, da si ogledate naše animirano novoletno voščilo. 😉