Na podlagi 6. člena Statuta delniške družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d., Ljubljana, Leskoškova cesta 9e, uprava družbe sklicuje

29. sejo skupščine družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d.

 

ki bo dne 21.06.2022 ob 11. uri  na sedežu družbe, na naslovu Leskoškova cesta 9E v Ljubljani

 

Za sejo skupščine predlagata uprava in nadzorni svet naslednji DNEVNI RED in PREDLOGE SKLEPOV:

 

  1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih organov:

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predloge za imenovanje organov skupščine:

  1. Predsednik skupščine: g. Matjaž Bavdek
  2. Preštevalka glasov: ga. Petra Dovečar
  3. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
  4. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2021, ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora.
  1. Uporaba bilančnega dobička

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček za leto 2021 znaša 1.345.011,04 € in ostane nerazporejen.

 

  1. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za leto 2021.

 

  1. Soglasje k pripojitvi:

 

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina delničarjev MDS IT d.d. daje soglasje k pripojitvi družbe MUNDIS d.o.o. k prevzemni družbi MDS IT d.d.

 

Presečni datum za prenos premoženja zaradi pripojitve je v skladu s pripojitveno pogodbo 31.12.2021.

 

 

  1. Vprašanja in pobude delničarjev:

 

Predlagatelja skupščinskih sklepov k vsem točkam dnevnega reda skupščine sta uprava in nadzorni svet.

 

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe,  Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure v tajništvu družbe.  Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagateljev in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.

 

Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

 

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.

 

Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini:

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 14.06.2022 (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najkasneje štiri dni pred datumom seje skupščine in sicer s pisno najavo, ki jo delničar dostavi upravi družbe.

 

V Ljubljani, dne 20.05.2022

 

Uprava MDS IT d.d.

Predsednik uprave Gregor Kampjut