Splošni pogoji poslovanja

Splošni del (I. del)

  1. Uvodne določbe

1.1. Ponudnik je podjetje MDS IT, d.o.o., Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana.
1.2. Naročnik ponudnika je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s ponudnikom preko zgoraj navedene spletne strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje

  1. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

2.1. Splošni pogoji poslovanja ponudnika so zavezujoči za vse stranke, pri čemer splošne določbe (I. del) veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe (II. del).
2.2. Ti splošni pogoji veljajo tudi za stranke, ki storitve uporabljajo na podlagi pogodbe oziroma drugega razmerja s tretjo osebo, ki ni ponudnik, ima pa s ponudnikom sklenjeno pogodbo, na podlagi katere ponudnik tej tretji osebi daje pravico, da svojim strankam podeljuje pravico do uporabe storitev. Pri takih strankah s sprejemom teh splošnih pogojev oziroma z uporabo storitev ne nastane nobeno pogodbeno razmerje med ponudnikom in uporabnikom. V primeru neskladja med določbami teh splošnih pogojev in pogodbe med tretjo osebo in njenim uporabnikom se uporabljajo določila teh splošnih pogojev.
2.3. Stranka z uporabo ponudnikovih storitev ali tehnologij potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.
2.4. Splošni pogoji poslovanja imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani www.mds-it.si, po e-mail pošti ali na drug ustrezen način naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V primeru, da ponudnik in naročnik skleneta še dodatno pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru morebitnega neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev poslovanja.

2.5. Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila strankam, vključno s spremembami cen storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na spletni strani www.mds-it.si

2.6. V primeru spremembe cenika, spremenjene cene veljajo z dnem objave.