Na podlagi 6. člena Statuta delniške družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d., Ljubljana, Leskoškova cesta 9e, uprava družbe sklicuje

30. sejo skupščine družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d.

ki bo dne 15.05.2023 ob 11. uri na sedežu družbe, na naslovu Leskoškova cesta 9E v Ljubljani

Za sejo skupščine predlagata uprava in nadzorni svet naslednji DNEVNI RED in PREDLOGE SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih organov:
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predloge za imenovanje organov skupščine:
a. Predsednik skupščine: g. Matjaž Bavdek
b. Preštevalka glasov: ga. Petra Dovečar
c. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2022, ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora.

3. Uporaba bilančnega dobička
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček za leto 2022 znaša 1.278.741,04 € in in se razdeli za izplačilo dividend delničarjem v bruto znesku 63.000,00 €, kar je 10,00 € bruto na delnico. Do dividende bodo upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo en delovni dan pred dnem izplačila. Dividende bodo izplačane najkasneje do 30.11.2023. Ostanek bilančnega dobička v višini 1.215.741,04 € ostane nerazporejen.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za leto 2022.

5. Sejnine nadzornemu svetu:
Predlog sklepa:
Predsedniku nadzornega sveta se določi sejnina v višini 650,00 € bruto, članom pa v višini 400,00 € bruto.

6. Vprašanja in pobude delničarjev:

Predlagatelja skupščinskih sklepov k vsem točkam dnevnega reda skupščine sta uprava in nadzorni svet.

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure v tajništvu družbe. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagateljev in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.

Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.

Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini:

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 08.05.2023 (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najkasneje štiri dni pred datumom seje skupščine in sicer s pisno najavo, ki jo delničar dostavi upravi družbe. Kot ustrezne prijave bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki bodo prejeta od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

V Ljubljani, dne 11.04.2023

Uprava MDS IT d.d.
Predsednik uprave Gregor Kampjut