Na podlagi 6. člena Statuta delniške družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d., Ljubljana, Leskoškova cesta 9e, uprava družbe sklicuje

 

 1. sejo skupščine družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d., ki bo dne 08.06.2021 ob 8:30 uri  na sedežu družbe, na naslovu Leskoškova cesta 9E v Ljubljani

Za sejo skupščine predlagata uprava in nadzorni svet naslednji DNEVNI RED in PREDLOGE SKLEPOV:

 1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih organov:

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predloge za imenovanje organov skupščine:

 1. Predsednik skupščine: g. Gregor Kampjut
 2. Preštevalka glasov: Petra Dovečar
 3. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke

 

 1. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2020, ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora.

 

 1. Uporaba bilančnega dobička

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček za leto 2020 znaša 1.289.136,68 € in ostane nerazporejen.

 

 1. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za leto 2020.

 

 1. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa:

Pod točko 4.3. Statuta družbe se spremeni celotno besedilo in se po novem glasi: Družbo vodi uprava, ki ima enega ali več članov. O številu in imenovanju odloča Nadzorni svet. Če nadzorni svet imenuje dva ali več članov, ti zastopajo družbo samostojno. Mandat članov traja 5 (pet)  let z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

 1. Oblikovanje sklada lastnih delnic – predlog sklepa uprave in nadzornega sveta je:

Skupščina z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje, povečanja vrednosti premoženja družbe, z namenom morebitnega kasnejšega statusnega preoblikovanja, morebitnega prevzema druge družbe, morebitnega prevzema dejavnosti drugega podjetja ali morebitne pridobitve konvertibilnega posojila, pooblašča upravo družbe, da se oblikuje sklad lastnih delnic in da lahko v obdobju 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 30 EUR za delnico (znesek predstavlja 6,9% knjigovodske vrednosti na dan 31.12.2020) in ne bo višja od 300 EUR za delnico (znesek predstavlja 69% knjigovodske vrednosti na dan 31.12.2020).

Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice. Zaradi nakupa lastnih delnic se ne sme zmanjšati osnovni kapital ali po zakonu ali statutu predpisane rezerve v skladu z drugim odstavkom 247. člena ZGD-1.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 660 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju.

 

 1. Vprašanja in pobude delničarjev:

 

Predlagatelja skupščinskih sklepov k vsem točkam dnevnega reda skupščine sta uprava in nadzorni svet.

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe,  Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure v tajništvu družbe.  Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagateljev in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.

Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.

 

 

Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini:

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 04.06.2021  (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najkasneje tri dni pred datumom seje skupščine in sicer s pisno najavo, ki jo delničar dostavi upravi družbe.

 

 

V Ljubljani, dne 05.05.2021

 

Uprava MDS IT d.d.

Predsednik uprave Matjaž Bavdek