Na podlagi 6. člena Statuta delniške družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d., Ljubljana,

Leskoškova cesta 9e, uprava družbe sklicuje

31. sejo skupščine družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d.

ki bo dne 01.07.2024 ob 08.30 uri na sedežu družbe, na naslovu Leskoškova cesta 9E v Ljubljani

Za sejo skupščine predlagata uprava in nadzorni svet naslednji DNEVNI RED in PREDLOGE
SKLEPOV: 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih organov:
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predloge za imenovanje organov skupščine:
a.  Predsednik skupščine: g. Jaka Bavdek
b.  Preštevalka glasov: ga. Petra Dovečar
c. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2023, ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora.
 
3. Uporaba bilančnega dobička
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček za leto 2023 znaša 1.302.855,22 € in in se razdeli za izplačilo dividend delničarjem v
bruto znesku 63.000,00 €, kar je 10,00 € bruto na delnico. Do dividende bodo upravičeni delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo en delovni dan pred dnem izplačila. Dividende bodo izplačane
najkasneje do 30.11.2024. Ostanek bilančnega dobička v višini 1.239.855,22 € ostane nerazporejen.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za leto 2023.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic – predlog sklepa uprave in nadzornega sveta je:
Skupščina z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje, povečanja vrednosti premoženja
družbe, pooblašča upravo družbe, da se oblikuje sklad lastnih delnic in da lahko v obdobju 36
mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 20 EUR za
delnico in ne bo višja od 300 EUR za delnico. Družba bo pridobivala lastne delnice z nameni, ki so
opredeljeni v prvem odstavku 247. člena ZGD-1.
Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice. Zaradi
nakupa lastnih delnic se ne sme zmanjšati osnovni kapital ali po zakonu ali statutu predpisane rezerve
v skladu z drugim odstavkom 247. člena ZGD-1.
Pooblastilo velja za pridobitev največ 660 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic,
pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne
sme presegati 10 % osnovnega kapitala.
Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna
pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega
sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za
morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju.

6. Vprašanja in pobude delničarjev:
Predlagatelja skupščinskih sklepov k vsem točkam dnevnega reda skupščine sta uprava in nadzorni
svet.
Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure v tajništvu družbe.

Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagateljev in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji
brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.
Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305.
člena ZGD-1.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica
skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-
1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po
objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja
se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov
predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti.
Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na
sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.
Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini:
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega
dne pred zasedanjem skupščine, to je 24.06.2024 (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini
prijavijo družbi najkasneje štiri dni pred datumom seje skupščine in sicer s pisno najavo, ki jo delničar
dostavi upravi družbe. Kot ustrezne prijave bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede
izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki bodo prejeta od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela
po posredniški verigi.

V Ljubljani, dne 30.05.2024
Uprava MDS IT d.d.
Predsednik uprave Gregor Kampjut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Digitalni tisk ni nekaj novega, ampak postaja vse bolj in bolj pomemben. Tržniki in podjetja iščejo nove načine, kako pritegniti pozornost ljudi v današnjem svetu, ki je zasičen z različnimi mediji. Tiskarji imajo sedaj edinstveno priložnost, da z različnimi digitalnimi tiskalnimi tehnikami izboljšajo končni izdelek in ustvarijo WOW efekt, ki ga išče marsikatera potencialna stranka.


Vse se spreminja v smer personalizacije, ki bistveno spreminja tiskarsko industrijo. Posledično se pojavlja potreba po manjših tiskanih nakladah vrhunskih izdelkov in prilagojenih individualnih oblikah. Grafični oblikovalci so prisiljeni poiskati nove načine za ustvarjanje vedno bolj kreativnih izdelkov.

Z naslednjimi 4 tehnikami, lahko svojim strankam pomagate, da se bodo ločili od množice.1. Kovinske “metallic” barve


Zakaj bi tiskali mat, ko pa imate na voljo sijaj?

Uporaba črnil kovinskih barv ustvari sijoče rezultate, ki so še posebej priljubljeni v praznični ali zimski sezoni. Druga možnost je folija v različnih metallic barvah, ki tiskovini prinese bolj subtilen 

učinek in ekstravaganten občutek.

Metalic barva je kot nalašč za dodajanje prefinjenega efekta logotipu ali nagradnim tiskovinam. Za še bolj živahen učinek jih lahko uporabite na premazanem papirju ali pa jih še poživite s 3D učinkom.

Duplo s tiskarskim dodatkom DuSense omogoča parcialno UV lakiranje z možnostjo dvignjenih in teksturiranih zaključkov, nad katerimi bodo vaše stranke naravnost navdušene.

2. Neonska oz. flourescentna črnila

 

»Naj bo vidno!«

Če se obrnete okrog sebe boste povsod videli svetle, drzne barve, ki kar izžarevajo. Prav gotovo vam je že kakšna stranka omenila, da izdelek ni tako vpadljiv. V tem primeru velja razmisliti o dodajanju fluorescence kot pete barve ali mešanje neona v standardne CMYK tonerje.

Nekateri bi rekli –»brighter the better« in to je trend, ki se ga je pametno poslužiti tudi v letošnjem letu.

 

 

 

3. Bela črnila


Priporočamo vam, da ste pozorni na povpraševanje strank po temnih, sultričnih, a hkrati izstopajočih odtisih. Pri oblikovanju naj bo tipografija še vedno ostala ključni trend in bela črnila bodo ponudila več možnosti designa na temnih in transparentnih medijih.

Belo črnilo lahko deluje tudi kot podlak, ki barvam spodaj pomaga izstopiti na barvnem ozadju (backlit). Ta črnila uporabljajo vsi LIYU tiskalniki in Canon Oce Arizona.

4. 3D učinek


   Teksturirano oz. 3D tiskanje je bilo vrsto let predrago in prepočasno, čeprav so ljudje naravnost oboževali dotične rezultate. Danes na trg vstopajo nove,      cenejše rešitve zaradi česar je profilno tiskanje veliko bolj dostopno. Stranke vedno večkrat zahtevajo tiskane izdelke, ki tako rekoč »nagovorijo«.

   Profilen tisk lahko najlaže dosežete z uporabo »flatbed« tiskalnika Oce Arizona, ki ima možnost dodatnega programa Oce Touchstone. Z njim lahko                najlaže tiskate izdelke v več plasteh in posnemate učinke 3D površine. Teksturiran tisk lahko dosežete tudi s parcialnim UV tiskom z Duplo DuSense.

 

 

 

V podjetju MDS-IT se zavedamo, da se potrebe po tiskanju nenehno spreminjajo, zato delujemo similarno s spremembami, da zagotovimo najboljše rešitve za vaše potrebe!

Ne dovolite, da vam neprivlačna koda uniči embalažo!

Oblikovanje embalaže je eden bistvenih elementov identitete blagovne znamke, kar tudi na koncu loči dober izdelek od slabšega. Veliko dela gre v proces oblikovanja embalaže, pri čemer po navadi pozabimo na kode. Napačna, izkrivljena ali neprivlačna koda na embalaži lahko uniči sicer čudovito oblikovano embalažo. Prav tako so neprivlačne kode za kupce težko berljive in zmanjšajo želeni videz produkta. Upoštevanje kodiranja že med oblikovanjem embalaže, lahko zmanjša tveganje slabe kode in izboljša celotno sliko izdelka.

Ne dovolite, da vam neprivlačna koda uniči embalažo!

 

Embalaža je v veliko primerih kritično marketinško orodje, saj potrošniki večinoma  kupujejo izdelke s privlačno embalažo ali embalažo, ki jih pritegne. V ta namen podjetja porabijo precej časa in denarja, da razvijejo in implementirajo njihovo vizijo embalaže. Kodiranje pa se na žalost velikokrat med tem procesom ne upošteva, čeprav na koncu zelo vpliva na celoten videz in občutek končnega izdelka. Izkrivljene in neprivlačne številke roka trajanja, lahko sicer pametno oblikovano podobo embalaže naredijo ceneno in odvrnejo potrošnike od nakupa. Razumevanje različnih tehnologij kodiranja in označevanja embalaže bo pripomoglo k optimizaciji proizvodnega procesa.

Vrsta embalaže je odvisna od izdelka, njegovih lastnosti in uporabe. Material, ki ga uporabimo pri embalaži, neposredno vpliva na kakovost in trajnost kode. Vse to, so pomembeni dejavniki pri izbiranju najprimernejše tehnologije kodiranja.

 

Vsebina vključena na embalaži

Vsebina na embalaži je pomembna za obveščanje potrošnikov in upoštevanje regulatornih zadev. Vseeno, pa je težko obdržati vsebino embalaže ažurno in točno. Glede na natisnjeno vsebino in tehnologijo, ki se uporablja za tiskanje, lahko optimiziramo oblikovanje in učinkovitost embalaže. Pogosto je vsa vsebina natisnjena pozneje in ne na licu mesta izdelave embalaže, kar zmanjšuje fleksibilnost proizvodnje, ustvarja dodatne stroške upravljanja zalog in pušča prostor za morebitne napake pri pakiranju,  kot so neoznačeni izdelki.

Tiskanje na proizvodni liniji z Videojetom omogoča tiskanje ikon, črtnih kod, besedil in drugih informacij med samo izdelavo embalaže, kar lahko zmanjša predhodno natisnjeno zalogo in zapletenost različnih vrst embalaže.

Primerno zagotovljene oznake povečujejo lojalnost blagovnih znamk, pristnost izdelka in neprecenljive tržne podatke. Variabilno tiskanje omogoča edinstvene kode na vsaki embalaži, kar trgovci na drobno uporabljajo za sledenje in potrjevanje izdelkov. Identifikacijo izdelka v kombinaciji z mobilnimi ali spletnimi aplikacijami lahko izkoristimo za začetek pogovora s potrošnikom in vzpodbujamo interakcijo blagovnih znamk z različnimi promocijskimi igrami, skeniranjem črtnih kod in registrskimi številkami.

 

Videojet s svojimi rešitvami predstavlja vodilnega proizvajalca opreme na področju označevanja ter kodiranja izdelkov.Nastavitve tiskanja ob menjavi proizvodov na liniji je z Videojet tiskalniki otročje lahka. Upravljalci zahtevajo malo izobraževanja, saj je izbira in nastavitev tiskanja kot izbira pesmi na Jukebox-u, enostavna.

Naš izkušen svetovalec vam lahko pomaga pri pravi odločitvi, saj ima Videojet s široko paleto naprednih kodirnih tehnologij pravo rešitev za skoraj vsako embalažo! Za več informacij kliknite tukaj.

Grafična dejavnost sodi med najbolj razvejane gospodarske panoge, kjer je končne izdelke zaradi raznolikosti stroke precej težko primerjati. Zadnja leta tiskarska dejavnost doživlja izjemno hiter razvoj, še posebno zaradi sprememb celotnih tehnoloških postopkov.

 

Stare poti ne vodijo do novih ciljev, zato moramo postati ponudniki storitev (ne le tiskovin)
Že več let se tiskarska industrija sooča s precejšnjimi težavami zaradi rasti interneta, ki je vir informacij in oglaševanja, manjše je število bralcev, še posebno se s težavami in manjšim povpraševanjem panoga sooča po letu 2000 (Finance , sreda 24. februarja 2010, št. 37). Manjše povpraševanje je posledično vplivalo tudi na proizvajalce strojev, opreme in materialov.  Določeni grafični izdelki so se popolnoma umaknili s trga zaradi konkurence novih medijev – elektronskih in interaktivnih. V letih 2007 in 2008 so se podražili vhodni materiali in tudi energenti, kar se je odražalo na cenah izdelkov in dejstvu, da je ponudbe na trgu bilo več kot povpraševanja. Svoj davek je terjala tudi recesija, v letu 2009 so se tako naročila tiskarskih izdelkov v malih in srednjih podjetij zmanjšala za kar 30 % (manjše povpraševanje po izdelkih, manjše potrebe po delavcih, prestrukturiranje proizvodnje). Posledično je prišlo do prestrukturiranja dejavnosti, velikega odliva zaposlenih in opaznega upada vlaganj v grafičnih podjetjih. V letu 2008 so papirnice in tiskarne v Sloveniji zaposlovale okoli 9000 ljudi. (Bertoncelj Popit 2009, str. 1). Med najpogostejšimi so mikro podjetja in mala podjetja oz. t. i. samostojni podjetniki, ki ne zaposlujejo več kot 9 ljudi.
Canonova neodvisna študija  (Building Your Future With Print, Insight Report 2014) s poglobljenimi vprašalniki z več kot 550 ponudniki tiskovin in glavnimi končnimi kupci, v več kot 25 državah, je preučevala vlogo tiska in tiskovin v obdobju po recesiji in kakšne so priložnosti za uspeh v tej panogi v prihodnje. Med glavnimi ugotovitvami v raziskavi je dejstvo, da tisk še vedno predstavlja veliko dodano vrednost, saj tiskovine pridejo tudi do težko dostopnih potrošnikov, promovirajo namreč kvaliteto in so pogosto bolj brane od e-mail kampanj. Za komuniciranje in delo s core potrošniki obstajajo številne možnosti za izboljšave. O čem imajo print potrošniki najbolj izdelano mnenje?
.
  • Samo 56 % končnih kupcev meni, da so seznanjeni z razvojem in novostmi svojih ponudnikov tiskovin.
  • Večina ponudnikov tiskovin se sooča s težavo, kako zadovoljiti potrebe potrošnikv, ki niso povezane neposredno s tiskom, ne ponujajo namreč dovolj proaktivnih nasvetov.

 

Zavedanje uporabnosti print aplikacij se povečuje, vendar pa veliko kupcev ostaja nevednih v zvezi z novostmi in novimi aplikacijami. Eno izmed takšnih novosti predstavlja opcija web-to-print, katere pomembnost je vsak dan večja, vendar pa jo je skoraj polovica ponudnikov tiskovin spoznala šele pred kratkim. Eno večjih težav ponudnikov tiskovin predstavlja tudi manko strukturiranega načrtovanja aktivnosti in dejstvo, da ne znajo povezati svojih kompetenc ter izkušenj v multi-channel celostne kampanje.

Kaj potrebuje ponudnik tiskovin, da postane ponudnik storitev z dodano vrednostjo?

Avtomatizacijo delovnega procesa s: 

Web to Print (W2P) s:

Avtomatizacijo trženjskih aktivnosti z aplikacjami: